Zorgen huurders Accolade over betaalbaarheid woning

SNEEK – Namens de huurders heeft het Huurdersplatform Accolade op 19 juni j.l. handtekeningen tegen forse huurverhogingen aangeboden aan het bestuur van Accolade.
Tijdens de jaarvergadering van de Huurdersvereniging Sneek HVS tekenden aanwezige huurders moties waarin zij Accolade oproepen om de armoede onder huurders niet te laten toenemen. Ook de Huurdersverenigingen Franeker, Joure en Heerenveen ondersteunen de actie.
In april 2014 heeft Accolade een besluit genomen over het Huurbeleid 2014. Accolade heeft gekozen voor het grotendeels volgen van de ruimte tot verhoging van de huurprijzen die in de overheidscirculaire “Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015” is vastgelegd.
Dat betekent het toepassen van de basishuurverhoging van 4 procent en het invoeren van inkomensafhankelijke huurverhogingen met maximale stijgingspercentages van 4,5 en 6,5 procent. Accolade heeft een uitzondering gemaakt voor huurders met een laag inkomen (beneden € 34.000 per jaar) die een woning huren met een maandhuur boven € 535. Die krijgen een huurverhoging gelijk aan de inflatie van 2,5 procent.
Het Platform vindt de betekenis van de uitzondering beperkt daar het veelal om woningen gaat die of aan de grens van de maximale toegestane huur zitten of daar dicht tegenaan zitten. Vanaf oktober 2013 is het Huurdersplatform met Accolade in gesprek geweest over het Huurbeleid van Accolade in 2014. ,,In talloze vergaderingen hebben wij geprobeerd om Accolade te overtuigen van de noodzaak de huurverhoging te beperken tot de inflatie in 2013 van 2,5 procent. Dat is ons niet gelukt. Het Huurdersplatform heeft over de betaalbaarheid van de huren ook gesproken met de Raad van Toezicht in aanwezigheid van het bestuur van Accolade. Er is begrip voor onze zorgen maar Accolade heeft gekozen voor het volgen van de landelijke trend om te proberen de extra opbrengst van de huurverhoging zo groot mogelijk te doen zijn”, aldus voorzitter Frans de Bruin van het Huurdersplatform Accolade.

Artikel geplaatst door redactie Sneker Nieuwsblad op 12-06-14 10:46.

Protest tegen Huurverhoging  2014

Begin Januari is er al een begin gemaakt met het overleg over de aanstaande huurverhoging van 2014.
Jarenlang is er een inflatievolgend huurbeleid geweest maar nu mogen de verhuurders afhankelijk van inkomen een minimum verhoging van 4% berekenen.

Wij als gezamenlijke huurdersverenigingen t.w.(Joure, Sneek, Heerenveen en Franeker) hebben hier  protest  tegen aangetekend. Veel mensen hun inkomen is immers ook niet meer inflatievolgend en 65 plussers worden al gekort op hun pensioen.
ook is er een ingezonden stuk in de Leeuwarder courant gezet. t.w.

Huurdersverenigingen slaan Alarm!!!

LEEUWARDEN Sociale huurwoningen dreigen onbetaalbaar te worden voor de huishoudens die er op zijn aangewezen. Betalingsproblemen en leegstand nemen toe. Lees verder.........

Wetsvoorstel nieuwe opzet corporatiestelsel naar Tweede Kamer
Nieuwsbericht | 20-06-2014
Het stelsel van woningcorporaties wordt op een nieuwe leest geschoeid. Het taakgebied van corporaties wordt gericht op het huisvesten van lagere inkomens, het toezicht wordt versterkt en gemeenten en corporaties gaan bindende prestatieafspraken maken over wat lokaal nodig en mogelijk is. Het wetsvoorstel (novelle) van minister Blok (Wonen) waarin dit wordt geregeld, is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer.
Hij geeft daarmee uitvoering aan het regeerakkoord waarin staat dat corporaties weer terug gaan naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan verbonden maatschappelijk vastgoed. De duidelijker taakafbakening voorkomt dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van de huurders. De heldere focus voor corporaties draagt volgens het kabinet bij aan eerlijker concurrentieverhoudingen. Voor marktpartijen wordt het met de wetswijziging aantrekkelijker om te investeren in middeldure huurwoningen waar veel vraag naar is.


Splitsen
Het wetsvoorstel regelt dat corporaties commerciële projecten zoals duurdere huurwoningen en koop moeten splitsen van hun kerntaak waarvoor wel staatsteun beschikbaar is. Corporaties kunnen kiezen voor een juridische of een administratieve splitsing. In het eerste geval worden commerciële activiteiten in een aparte rechtspersoon ondergebracht zodat eventuele risico’s niet op de corporatie drukken. Bij een administratieve scheiding is dat niet het geval en geldt er een zwaarder toezichtsregime. Ook is het palet aan toegestane commerciële activiteiten beperkter. In alle gevallen geldt dat corporaties commerciële activiteiten op termijn tegen marktvoorwaarden moeten (her)financieren.
Stads- en dorpsvernieuwing
Bij een administratieve splitsing mogen corporaties onder strikte voorwaarden en waarborgen nog woningen in de vrije sector ontwikkelen, bijvoorbeeld bij herstructurering als onderdeel van stads- en dorpsvernieuwing. Wel moet de gemeente eerst bekijken of er geen marktpartijen zijn die het project willen uitvoeren. Verder moeten de risico’s beperkt zijn en gelden er rendementseisen.

 
 
Nieuwe opzet bepaling maximale huurprijs
Nieuwsbericht | 13-09-2013

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mee ingestemd om de WOZ-waarde bij de bepaling van de maximale huurprijs een prominente plek te geven. De in het Woonakkoord afgesproken aanpassing van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) leidt tot een eenvoudiger stelsel waarin de woonkwaliteit en de locatie beter tot uitdrukking komen in de maximale huurprijs. Dat draagt bij aan een beter functionerende woningmarkt.

In het huidige WWS worden oppervlakte en voorzieningen (keuken, sanitair, energieprestatie) gewaardeerd met punten die opgeteld een maximale huurprijs opleveren. De gewildheid en locatie van de woning komen in het huidige puntenstelsel minder goed tot uitdrukking.
Het kabinet wil nu in het WWS de categorieën woonomgeving en woonvorm (eengezinswoning, flat) waarderen op basis van de WOZ-waarde. Met behoud van de verdiencapaciteit voor verhuurders, een voorwaarde uit het Woonakkoord, vervallen met de herziening de zogeheten schaarstepunten in de tien regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is.

De voorgetelde aanpassingen leiden ertoe dat afhankelijk van de WOZ-waarde de maximale huurprijs kan variëren. Een stijging hoeft voor zittende huurders geen gevolgen te hebben omdat de feitelijke huurprijs vaak onder de maximale huurprijs ligt. Bovendien mag de huur niet verder stijgen dan met het jaarlijks vastgestelde wettelijke percentage. Andersom kan een huurder om een huurverlaging vragen als de maximale huurprijs onder het niveau van de feitelijke huurprijs komt.

Het kabinet streeft ernaar het nieuwe Woningwaarderingsstelsel per 1 juli 2014 in te voeren.
De wijzigingen gelden vooralsnog alleen voor zelfstandige woonruimtes.